Arne Brodin är brandingenjör och senior konsult med inriktning på tunnelsäkerhet under de senaste 20 åren inom både väg och järnväg. Arbetet har omfattat samtliga skeden i en infrastrukturprocess från planer i tidiga skeden till driftsättning av färdig anläggning. Oftast har arbetet utförts i ledande ställning inom t. ex. Arlandabanan, Ringenprojektet med Södra och Norra Länken, Citybanan, Citytunneln samt Öresundsförbindelsen. Under senare tid har uppdragen fokuserat på scenarioövningar med koppling till ledning av verksamheten, rutiner och kommunikation. Har 12 års erfarenhet från aktiv räddningstjänst och 12 års erfatenhet inom SOS Alarm som larmchef och direktörsassisten med ansvar för planering.

Bo Wahlström är brandingenjör med inriktning mot brandskydd, tunnelsäkerhet och samhällsrisker. Jobbar bland annat i projekten Slussen, Getingmidjan, Mälarbanan. Har medverkat i Citybanan och forskningsprojektet ”Säkerhetsmål för trafikanter i väg- och spårtunnlar”. Tio års erfarenhet från räddningstjänsten

Carina Wänglund är i grunden civ ing väg- och vatten och har i hela sitt yrkesliv jobbat som konsult  inom risk- och säkerhet. De senaste åren har främst rört infrastrukturprojekt och tunnlar. Att jobba stora infrastrukturprojekt och se resultatet av dessa är mycket roligt - det är intressant att jobba med både tekniska frågor men även att kunna stötta projektledare att leda och styra sin organisation för att uppnå sina mål. Att jobba med risker i olika former och skeden av ett projekt är mycket givande.

Elli Isaakidou är miljöingenjör med bakgrund inom geologi, men hon jobbar med miljöfrågor eftersom hon tycker att är det mycket mer utmanande och spännande. Hon har jobbat i Förbifart Stockholm tidigare som miljösamordnare. Hon har erfarenhet av att utreda miljötillbud och -olyckor, vattenhantering och provtagning, kemikaliehantering, avfallshantering och bullermätningar. Hon har även varit engagerad i forskning inom vattenreningsprocesser och biogasproduktion på Hammarby Sjöstadsverk-IVL.

Erik Walldorf är Civilingenjör med inriktning mot riskhantering, arbetsmiljö och miljö. Jobbar nu som BAS-U på Program Roslagsbanans utbyggnad. Har erfarenhet från byggprojekt åt AstraZeneca, systemsäkerhetsarbete för FMV och arbete som säkerhetssamordnare åt VA SYD.

Henric Helgesson är riskingenjör med huvuduppgifter inom infrastruktur och industri. Hans arbetsuppgifter består i huvudsak av arbetsmiljösamordning och risksamordning. Han arbetar på RiskTec sedan vintern 2016. Henric har erfarenhet från uppdrag som Citybanan, Arlanda flygplats, Stockholms Framtida Avloppsrening och Holmen Paper

Jörgen Gustavsson är konsult /Civilingenjör med inriktning på projektledningsstöd inom systemsäkerhet, kvalitet och risk. Arbetar nu med projekt Getingmidjan, renoveringen av järnvägen mellan Centralen och Södra Station. Har mer än trettio års erfarenhet från arbete med komplexa system och organisationer inom försvaret, kärnkraftindustrin och trafikinfrastruktur.

Karen Wild är KMA samordnare och har jobbat på omfattande och komplicerade infrastrukturprojekt för Stockholm Stad och Trafikverket. Hon har erfarenhet att bygga upp och underhålla ett kvalitetssystem samt övervaka att kvalitetskontroller genomförs och på rätt sätt. Hon har även varit ansvarig för att utreda och föra statistik över alla miljö- och arbetsmiljötillbud och -olyckor, sköta vattenhantering, provtagning, skyddsronder, bullermätningar och -utredningar och avfallshantering. Innan hon kom till RiskTec var hon kvalitetsansvarig för en del av Förbifart Stockholm. På RiskTec kommer hon att jobba som KMA-samordnare med tyngdpunkt mot kvalitetsledning.

Leon Degreef är arbetsmiljöspecialist. Han har jobbat många år med stora entreprenörer i Sverige, England och Nya Zeeland, huvudsakligen med arbetsmiljö och produktion. Leon jobbade sju år på Nya Karolinska Solna som arbetsmiljösammordnare och de senaste två åren på nya Huddinge Sjukhuset CHOPIN.

Lovisa Johnson är VD på RiskTec och arbetar som uppdragsledare och projektledare. Lovisa är civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad med inriktning anläggning och bärande konstruktioner. Lovisa har erfarenhet som projekt- och projekteringsledare för stora projekt samt som handläggare vid geotekniska utredningar, bergprojektering, riskhantering och arbetsmiljö i allt från tidiga skeden till utförande.

Mahmoud Khoulani är Projektingenjör med inriktning mot byggnadsteknik och infrastruktur. Han har BAS-U/P utbildning och har bland annat jobbat som Senior projektingenjör och platschef på Förbifart Stockholm som ansvarig tunnelproduktion. Han har över 14 års erfarenhet inom flera olika roller i branschen men tyngdpunkten har varit mot projekt- och produktionsledning, kvalitetsarbete, projektering samt kostnadshantering för stora projekt

Marco Ghiandelli är Civilingenjör Miljö med inriktning mot miljöaspekter så som hållbarhet och konsekvensbeskrivning av byggnader & infrastruktur, kemi och vattenbehandling. Han har jobbat på större infrastrukturprojekt i Italien och Sverige som miljöspecialist / miljösamordnare. Senast var Marco engagerad på en del av Förbifart Stockholm som miljösamordnare, där han hanterade alla miljöaspekter och var ansvarig för vattenreningsverket på byggarbetsplatsen.

Martina Söderholm är arbetsmiljöingenjör med inriktning mot infrastruktur och bostadsområden. Hon jobbar i det nya bostadsområdesprojektet Väsjön, Sollentuna med att bevaka arbetsmiljöfrågor ur ett byggherreperspektiv och arbetar även med en plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för de som arbetar i projektorganisationen.

Morgan Engdal har arbetat med övergripande riskhantering inom industri och i bygg- och anläggningsprojekt, liksom specifika uppgifter rörande riskanalys, åtgärdsprogram, katastrofplanering, försäkring, arbetsmiljösamordning, säkerhetsfrågor och kvalitetsledning. Morgan har även erfarenhet från ledande befattningar inom såväl industrin, som inom försäkringsbranschen och har under flera år även haft olika ledande befattningar. 

Niklas Nilsson är Anläggningsingenjör med inriktning om infrastruktur. Han har jobbat inom många olika roller inom branschen men tyngdpunkten har varit mot Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordning under utförandeskedet samt riskhantering i projekt. Han har jobbat på projekt så som Gasoljeprojektet Lysekil, Ormen Lange Nyhamna, Tvärbanan Solnagrenen, Citybanan, Mälarbanan och Förbifart Stockholm.

Oskar Jansson är Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering med inriktning mot brand, tunnelsäkerhet och samhällsrisker. Arbetar som kravställande specialist inom FUT. Har också tidigare erfarenhet från andra stora tunnelprojekt och vid framtagande av brandskyddskrav inom Trafikförvaltningen, Trafikverket och forskningsprojektet ”Säkerhetsmål för trafikanter i väg- och spårtunnlar”

Patrik Hult arbetar som seniorkonsult, med erfarenhet från alla skeden av bygg- och infrastrukturprojekt. Uppdragen har ofta varit inriktade mot brand- och personsäkerhet i undermarksansläggningar, främst trafiktunnlar och stationer under mark,  t.ex. Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg. De senaste åren har Patrik varit verksam som projekteringsledare för nya system med automatiska plattformsdörrar i Stockholm, dels i Citybanan dels i Tunnelbanan.

Per Rohlén är seniorkonsult och har ca 50 års erfarenhet av räddningstjänst, förebyggande och skadeavhjälpande arbete, utbildning och tillsyn. Per är genom sin erfarenhet kunnig inom tunnelsäkerhet, räddningsinsatser, förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och brandtekniskt utredningsarbete. Per har arbetat som räddningsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm med tillsyn av länets räddningstjänster och samverkan med andra räddningstjänstorganisationer som huvuduppgift. Som projektledare hos RiskTec arbetar Per med flera tunnelprojekt och har deltagit olika forskningsprojekt avseende räddningsinsatser i undermarksanläggningar.